News

What's New ሓድሽ ነገር

Newly arrived apices ,coffee and teff.ኣብ ዓመተ  ጥቅምቲ 2019 ዝኣተወ ምህርቲ ዝተፈላለዩ ብ ዝተጻረየ ኣገባብ ን ኤውርዕፓ ተባሂሉ ዝተዳለወ ቀመማት ኣለና።ንዝያዳ ሓበሬታ ኣብ ስቶር ራኣዩ ወይ ውን ኣብዚ ወብሳይት ብዘሎ ቴሌ ደውሉልና።

Open Day

Come and say hello! ኣብ ኮንታክት ዝብለ ኣድራሻና ብ ምምጻእ ዘድልይኩም ክትርእዩ
ወይ ውን ክትሓቱ ትኽእሉ።